levizja e njetrajtshme
Created by ilir tepelija

ilirtepelija@yahoo.com
ID #: 26642

Subject Area: Science
Grade Level: 8

Lesson Summary
cfar quajme levizje levizje te nje trajtshme duke e ilustruar me shembuj koncepti mbi levizjen ne pergjithsi si dhe llojet e levizjeve


Learning Objectives and Computer Functions
This lesson plan uses 3 objectives.

Objective 1: koncepti mbi levizjen dhe ceshte zhvendosja
Uses Other to eksperiment

Uses Other to

Objective 2: sa lloje levizjesh kemi
Uses CD-ROM Resources to zhvillu mje ekspiriment ne material

Uses The Internet to per te pare eksperimente ne lidhje me temen

Objective 3: ceshte levizja e njetrajtshme dhe karakteristikat e saj

Problem
Problem Nature
duhet te matet disa here koha dhe rruga ne menyre qe shpejtesia te dale sa me e sakte

Problem Data
generated

Notes on Using Data
te ndahen ne grupe dhe te kene kujdes nen fishat e mbi fishat e njesive matese

Problem Statement
duke perdore sistemin e njesive te matjeve si dhe formulat perkatese


Data Manipulation
Instructions
The learner used computers at intermediate level

Integration Strategies
ndarja ne grupe si dhe marrja e paramentrave per formulen e temes ne sistemin e njesive matesa duke mbledhur rezultatet e gjetura ne menyre te pa varur

Organization Strategies
duken mbledhur rezultatet e matjeve dhe kthimin e njesive sic kerkohet te zbatohet formula perkatese

Elaboration Strategies


Results Presentation

prezantim para klase nepermjet power point.


Activities
Activities Before Using the Computer
mbledh informacion ne lidhje me temen

Strategies to develop students' attitudes towards the problem, motivation, and overall mindfulness:

 

Activities While Using the Computer
Students will work at the computer groups

Group Information:
marre te dhenat ne internet nje grup nersa tjetri duke i kthyer permasat ne njesite e kerkuara tjetri duke zbatuar formulen perkatese

 

Activities After Using the Computer
paraqitja e te dhenave te grumbudhuara ne cd ose buletinin e realizuar nga nxenesi dhe prenzantimi i tyre nga kryesuesi i nxenesve

Supporting Activities
mbeshtet tek te dhenat dhe orientimet qe jane dhene nga mesuesi dhe mesimet para ardhese


Assessment
Students will be assessed by means of:

Included in the assessment:
shume mire mire mjaftushem keq
NTeQ Home | Lesson Planner Home
Questions or comments? webmaster@nteq.com

Copyright ©2001 by