lekundjet dhe valet
Created by Launora Ramallari
Ahmet Voka

ID #: 26255

Subject Area: Science
Grade Level: 11

Lesson Summary
Qellimi.nxenesit te njohin identifikojne llojet e valeve,perhapjen e tyre,lekundjet,nxenesit do te prezantojne ne power point.


Learning Objectives and Computer Functions
This lesson plan uses 5 objectives.

Objective 1: te perkufizoj valet mekanike
Uses Word Processing to

Uses The Internet to

Objective 2: te krahasoj valet gjatesore me valet terthore
Uses Word Processing to

Uses The Internet to

Objective 3: te shpjegoj karakteristikat e valeve
Uses Word Processing to

Uses Spreadsheet to

Uses Database to

Objective 4: te listoj dukuri qe perseritin veten ne natyre
Uses Word Processing to

Objective 5: te tregoj qe sistemi trup-suste.fill-trup jane sisteme lekundes
Uses Word Processing to

Uses Spreadsheet to

Uses Database to


Problem
Problem Nature
sot do te mesojme rreth lekundjeve dhe valeve.valet,llojet,menyrat e perhapjes se tyre,lekundjet

Problem Data
generated

Notes on Using Data
nxenesit mund te perdorin fshirje dhe modifikime te dhenat mund te ndahen ne grupe te dhenat do i ruajne ne folder,gati per prezantim

Problem Statement
do perdorim internet per marrje informacioni,lavjeres suste,matematik,fizik,litare per demostrime,ene me uje,postera etj....


Data Manipulation
Instructions
The learner used computers at beginner level

Integration Strategies
nxenesit do te grumbullojne informacione ne letra,objekte per demomostrim dhe do i organizojne ne menyre sistematike per prezantim

Organization Strategies
nxenesit do ti ndaj ne dy grupe.me nga 12 nxenes. 1.studimi dhe konkretizimi i valeve mekanike. 2.studimi dhe konkretizimi i lekundjeve.

Elaboration Strategies
prezantmi do te behet me video-projektor,pasi ato i kane realizuar te gjitha objektivat,do te bejne paraqitjen e te gjithe ketij procesi.


Results Presentation

nxenesit pasi kane grumbulluar informacion te mare nga interneti,tekste,foto,demostrime,do e prezantojne ne prog power-point me video-projektor


Activities
Activities Before Using the Computer
do te mbledhin informacion,do bejne demostrime dhe rezultatet do ti shkruaje dhe do ti paracesin ne kompjuter

Strategies to develop students' attitudes towards the problem, motivation, and overall mindfulness:

 

Activities While Using the Computer
Students will work at the computer indiv

Group Information:

 

Activities After Using the Computer
nxenesit do te mblidhen per te rishikuar materialin e mbledhur,japin sugjerime,mesuesja ben korigjime dhe sugjerime

Supporting Activities
krijojne nje kolazh me imazhe dhe foto per valet dhe lekundjet. lexojne libra shtese per lekundjet dhe valet.


Assessment
Students will be assessed by means of:

Included in the assessment:
nxenesit do te vlersohen ne baze te prezantimit
NTeQ Home | Lesson Planner Home
Questions or comments? webmaster@nteq.com

Copyright ©2001 by